Alocația pentru susținerea familiei este oferită de stat cu scopul de a sprijini îngrijirea, educarea și dezvoltarea copiilor.

Cine poate beneficia de acest ajutor?

Mamele și tații, căsătoriți sau necăsătoriți, care au copii în întreținere, precum și familiile monoparentale.

Condiții pentru obținerea alocației:

– venitul net lunar să fie sub 530 RON/membru de familie;

– participarea copiilor la cursurile școlare din învățământul obligatoriu;

– persoana care face solicitarea să nu aibă în posesie: autoturisme, utilaje agricole, depozit bancar de peste 3000 de lei, suprafață de teren cu păsări și animale a căror valoare de producție să depășească 1000 Euro/an pentru persoana singură și 2500 de euro/an pentru familie.

Cât primește familia care solicită această alocație?

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei poate fi calculat conform tabelului de mai jos, ținând cont de veniturile nete pe membru de familie și de numărul de copii.

Familia (soț și soție/ bărbatul și femeia necăsătoriți) cu venituri net lunare sub 200 lei/membru de familie Familia (soț și soție/ bărbatul și femeia necăsătoriți) cu venituri net lunare între 201-530 lei/membru de familie Familia monoparentale cu venituri net lunare sub 200 lei/membru de familie Familia monoparentale cu venituri net lunare între 201-530 lei/membru de familie
82 lei x 1 copil 75 lei x 1 copil 107 lei x 1 copil 102 lei x 1 copil
164 lei x 2 copii 150 lei x 2 copii 214 lei x 2 copii 204 lei x 2 copii
246 lei x 3 copii 225 lei x 3 copii 321 lei x 3 copii 306 lei x 3 copii
328 lei x 4 sau mai mulți copii 300 lei x 4 sau mai mulți copii 428 lei x 4 sau mai mulți copii 408 x 4 sau mai mulți copii

Acte necesare (în copie și original):

 • actele de identitate ale membrilor familiei care au vârsta de peste 14 ani;
 • certificate de naștere ale minorilor;
 • livret de familie actualizat la Starea Civilă;
 • certificat căsătorie/deces/hotărâre divorț;
 • talon de alocație de stat/plasament;
 • adeverință de orice tip de venit de la Administrația Financiară (ANAF) pentru persoanele peste 18 ani;
 • adeverință de elev/student cu mențiunea dacă beneficiază de bursă și de promovare și condiția de a nu înregistra absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare;
 • adeverință cu venitul net/lună și valoarea acestora tichetelor de masă (dacă este cazul);
 • certificat fiscal de la Direcția de Impozite și Taxe Locale pentru persoanele peste 18 ani;
 • certificat medical de Constatare a Capacității de Muncă (adeverință de la medicul de familie);
 • adeverință de la administrator, din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc la adresă (valabil pentru mediul urban).

După caz:

 • hotărâre judecătorească pentru persoane arestate/dispărute;
 • hotărâre de încuviințare a adopției/încredințare/plasament familial;
 • decizia Directorului General pentru plasament în regim de urgență;
 • dispoziția Primarului privind instituirea tutelei;
 • act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore (tutor/curator);
 • hotărâre judecătorească de stabilire a pensiei alimentare pentru copii;
 • declarație privind modul de gospodărire, atunci când în imobil locuiesc mai multe persoane;
 • adeverință eliberată de Oficiul Forței de Muncă;
 • talon de orice tip de pensie;
 • talon de orice tip de indemnizație/stimulent;
 • talon de șomaj;
 • certificat de invaliditate/persoană cu handicap;
 • decizie de pensionare.

Unde se depune dosarul?

Dosarele pot fi depuse la orice primărie din țară.

În București, dosarele se depun la sediile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC):

 • Bld. Mareşal Averescu nr. 17, sector 1;
 • Str. Olari nr. 15, sector 2;
 • Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, sector 3;
 • Str. Soldat Enache Ion, Nr. 1 A, sector 4;
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5;
 • Str. Cernişoara nr. 38-40, (zona Piaţa Gorjului), sector 6.

După depunerea dosarului, fiecare primărie sau DGASPC face o evaluare socială la domiciliu, prin care se stabilește dacă persoana care a făcut solicitarea îndeplinește criteriile de acordare a alocației de susținere a familiei.

Important de reținut este că titularul are obligația ca, din 6 în 6 luni, să dea o nouă declarație pe propria răspundere în ceea ce privește componența familiei, iar din 3 în 3 luni să depună la primărie o dovadă a frecventării cursurilor de către copii.

Surse:

Legea nr. 277/2010

Ordinul nr. 1474/2011

HG nr. 38/2011

DGASPC Sector 3